FES-TE SOCI
loading

Normativa

Normativa general i específica de cada un dels espais disponibles a les nostres instal·lacions
General

L’horari d’obertura de la instal·lació és:

Dilluns a divendres de 7:00 a 22:30 hores
Dissabtes i diumenges de 9:00 a 14:30 hores

L’horari d’ús de la instal·lació és:

Dilluns a divendres de 7:00 a 22:00 hores
Dissabtes i diumenges de 9:00 a 14:00 hores

(Aquest horari pot modificar-se en el període d’estiu o per causes d’interès general).

La instal·lació romandrà tancada els dies: 1 i 6 de gener, 1 de maig, 11 de setembre, 25 i 26 de desembre i el Divendres Sant.

Per accedir a l’interior de la instal·lació és imprescindible dur la tarja vigent d’abonat o cursetista. La seva pèrdua o deteriorament implica fer-ne un duplicat, amb el seu cost corresponent.

La tarja d’abonat és personal i intransferible. El seu préstec a una altra persona comporta la baixa del titular.

Els usuaris han de respectar la modalitat de quota a la que estan adscrits i respectar els horaris de les diferents activitats, tant si es tracta d’abonats com de cursetistes.

Tots els usuaris han de tenir un comportament cívic i respectuós amb el personal i la resta d’usuaris.

Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o material, en fer-ne mal ús, comportarà la seva reposició i poden suposar la pèrdua del dret d’ésser abonat. Pel que fa als grups, l’entitat és responsable del possible mal ús per part dels seus components.

Els usuaris menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’una persona adulta, excepte quan participin en una activitat dirigida adreçada a la seva edat.

La instal·lació no pot responsabilitzar-se dels objectes perduts o oblidats. Els objectes que s’hagin recuperat es guardaran a recepció durant un màxim de 15 dies.

No està permès fumar en tot el centre.

Queda expressament prohibida l’entrada d’animals en tot el recinte a excepció dels gossos pigall.

El no compliment d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d’accés al centre.

Hi ha a la disposició de l’usuari una bústia de suggeriments i fulls de reclamacions.

Els equipaments resten fora de servei 30 minuts abans del tancament de la instal·lació.

Pel bon funcionament de la instal·lació és imprescindible que seguiu sempre les instruccions i indicacions del personal.

És molt important que respecteu les normes de seguretat i ateneu a la senyalització.

Feu sempre ús de les papereres. Mantenir la instal·lació neta és cosa de tots.

No malbarateu l’aigua. És un bé escàs que cal utilitzar racionalment.

No es permet fer fotos ni filmacions en video en en tota la instal·lació per tal de respectar la intimitat dels usuaris.

Administrativa

En el moment de la inscripció cal facilitar les dades personals, fotocòpia del DNI i les dades bancàries per domiciliar els rebuts. Quan correspongui, cal presentar fotocòpia de la matrícula d’estudis o certificat de la discapacitat física.

L’import de la inscripció, el dipòsit del carnet i la primera quota mensual cal abonar-los en efectiu en el moment de l’alta. Els pagaments successius es carregaran a l’entitat bancària corresponent.

Els rebuts retornats pel banc, hauran d’abonar-se en efectiu a la recepció del centre, dins el termini corresponent i amb el recàrrec en concepte de despeses de devolució.

L’abonat pot canviar de modalitat d’abonament sempre i quan ho comuniqui abans del dia 20 del mes en curs, havent de pagar en efectiu les despeses administratives corresponents.

Les baixes s’hauran de tramitar abans del dia 20 del mes anterior.

Per acollir-se a la modalitat de “quota familiar” és imprescindible un mateix domicili i el mateix compte de domiciliació bancària del cap de família.

L’abonat pot acollir-se a la baixa temporal, amb un mínim de tres mesos, abonant en efectiu l’import de la quota de manteniment.

L’actualització de les quotes, que seran aprovades per l’Ajuntament, s’aplicarà l’1 de gener.

L’import corresponent al dipòsit de la tarja d’abonat es retornarà a recepció el mes següent de la baixa i sempre que s’estigui al corrent de pagament.

Cal que els menors de 16 anys vagin acompanyats d’un adult en el moment d’inscriure’s.

Piscina

No és recomanable utilitzar individualment la piscina sense un mínim domini del medi aquàtic.

Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult segons el següent rati:

· 1 adult per cada 2 nens d’entre 0 i 5 anys
· 1 adult per cada 4 nens d’entre 6 i 14 anys

Abans d’entrar a l’aigua, és obligatori que us dutxeu i que us hagueu desmaquillat.

Si us trobeu malament, aviseu immediatament el socorrista o el tècnic aquàtic.

Si patiu alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic, etc., heu d’avisar els tècnics o socorristes i anar sempre acompanyat.

No és permès l’accés a la zona de bany a persones que pateixen malalties dèrmiques infectocontagioses.

Respecteu les normes de seguretat i ateneu les senyals de fondària de la piscina.

En el recinte de la piscina -tant dins com fora de l’aigua- no es permet cap tipus de joc o activitat perillosa, com pot ésser córrer, saltar, empènyer, enfonsar algú o practicar jocs que puguin comportar un risc físic.

Respecteu els espais que, segons la programació, estiguin reservats per a cursets i altres activitats.

No podeu entrar amb bosses d’esport, ni cap altre objecte (pilotes, matalassos, …) que el personal de la instal·lació no autoritzi.

No podeu canviar-vos la roba al recinte de la piscina.

Alerteu al socorrista en cas que detecteu qualsevol incidència que posi en perill la vostra seguretat o la de la resta d’usuaris.

Porteu un dispositiu que afavoreixi la flotabilitat dels nens que no saben nedar. Comproveu que estigui autoritzat pel centre. Consulteu-ho a la recepció.

Normes específiques de la piscina interior:

No està permès menjar ni entrar begudes dins el recinte de bany.

És obligatori l’ús de banyador, casquet i sabatilles de bany. Per qüestions sanitàries no han de ser sabatilles que s’utilitzin pel carrer. Han de ser específiques per a la piscina.

Nedeu per la dreta del vostre carrer.

Normes específiques de la piscina exterior:

Utilitzeu roba i sabatilles de bany. Per qüestions sanitàries no han de ser sabatilles que s’utilitzin pel carrer. Han de ser específiques per a la piscina.

No es permet fumar, menjar ni beure en tot el recinte de la instal·lació, tret de les zones habilitades.

No es permet entrar a la zona de bany amb roba i/o calçat de carrer.

Sales d'activitats dirigides

· No està permesa l’entrada als menors de 16 anys, excepte en aquelles activitats adreçades a la seva edat.

· La direcció podrà, quan ho consideri necessari o per causes alienes al centre, modificar el nombre de sessions, el seu contingut i horari i els tècnics que les imparteixen.

· Una sessió podrà no impartir-se per impossibilitat de substitució, o per qualsevol raó aliena.

· Sigueu puntuals. No podreu participar en una sessió un cop hagin passat 10 minuts del seu inici.

· És necessari l’ús de la tovallola per posar sobre els matalassets i eixugar-se bé la suor.

· No us serà permesa l’entrada amb bosses d’esport.

· No esta permès entrar amb el tors despullat ni vestit de carrer. Cal portar roba i calçat esportiu.

· Sigueu considerats amb l’espai que ocupen els altres assistents a la classe.

· Tingueu cura del material esportiu, és per a tots.

· Només es pot fer ús de les sales quan hi hagi classe amb professor.

 

Cycling:

· És obligatori l’us de la tovallola a les sessions de cycling.

· Es recomana que portiu beguda per hidratar-vos durant la sessió.

· Cal ser puntual a l’arribada. No es podrà entrar a la sala un cop passats 10 minuts de l’inici de la sessió.

· Pels que us inicieu en l’activitat, es recomana portar l’informe mèdic al tècnic de cycling o dirigiu-vos a ell per comentar-li aquest fet, us aconsellarà millor!

Vestidors

· Utilitzeu sabatilles de bany.

· Dutxeu-vos el temps estrictament necessari. No malgasteu aigua. Cal contribuir al seu estalvi.

· Eixugueu-vos a la zona de dutxes.

· Heu de tenir cura en la manipulació de les aixetes i del distribuïdor d’aigua.

· Respecteu l’espai dels altres usuaris.

· Utilitzeu les papereres per llençar-hi els papers, ampolles, esparadrap, etc.

· És necessari que utilitzeu els armariets. No deixeu res fora!

· Tots els usuaris podeu disposar d’armariets d’ús puntual. Cal deixar-los buits quan acabeu l’activitat.

· Tracteu el pany i la porta de l’armariet amb cura.

· En cas de problemes amb l’armariet heu d’avisar el personal de la instal•lació.

· La instal•lació no pot fer-se responsable dels materials perduts al vestidor.

Armariets:
La instal.lació disposa de:

Armariets d’ús puntual:
Funcionen amb un candau que ha de portar la persona usuària. En cas necessari, en venem al centre. No s’hi poden guardar efectes personals d’un dia per un altre i els heu de deixar lliures en acabar la sessió. No dipositeu objectes de valor al seu interior.

Armariets de lloguer:
Els podeu llogar per trimestres o per anys naturals. Consulteu els preus a recepció. No dipositeu objectes de valor al seu interior.

Ús d'invitacions

Les invitacions tenen una caducitat anual després de la data de l’aniversari de l’usuari.
Per gaudir de les invitacions és imprescindible que el convidat:

· Vingui acompanyat de l’abonat/da que convida.
· Estigui al corrent de tots el pagaments per poder accedir al centre.
· Posseeixi una antiguitat mínima de 6 mesos des que va causar baixa del centre.
· No pot superar els 2 accessos anuals amb les invitacions.

Login Account

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.